Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb marketingové agentury

(dále jen “VOP”)

DOBROŠ s.r.o., IČO: 053 31 650, se sídlem Londýnská 2209/58, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262053, za kterou jedná Lukáš Dobrovolný, jednatel (dále jen „Poskytovatel“)

Tyto VOP jsou určené pro zákazníky Poskytovatele, kterým jsou poskytovány naše služby marketingové agentury (dále jen “Klient”). Pokud není ujednáno v Objednávce něco odlišného, budou se během naší spolupráce uplatňovat tyto VOP.

Mezi Vámi a Poskytovatelem byla uzavřena uzavřena smlouva o spolupráci (dále jen “Smlouva”), na základě které jsou poskytovány služby marketingové agentury. K uzavření smlouvy mezi námi došlo akceptací naší nabídky (Objednávky). K Objednávce jsou Poskytovatelem vždy přiloženy tyto VOP. Přijetím Objednávky potvrzujete, že jste si VOP přečetl, seznámil se s jejich obsahem, rozumíte obsahu VOP a souhlasíte s nimi.

POJMY A DEFINICE
Pokud není Objednávkou anebo VOP dále uvedeno či jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v Objednávce nebo ve VOP používány v jednotném i množném čísle v následujících významech:

AutZ je zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Databáze je seznam nebo seznamy elektronických kontaktů pro elektronickou poštu (e-mailové adresy) zákazníků nebo jiných osob v adresáři Klienta, jakož i další související osobní údaje a informace o zákaznících Klienta, které svěří Poskytovateli;

Dílo je autorské dílo ve smyslu § 2 a násl. AutZ, výsledek tvůrčí činnosti Poskytovatele, které může být součástí Služeb podle Smlouvy;

Duševní vlastnictví je zejména Dílo, tj. autorské dílo způsobilé autorskoprávní ochrany podle AutZ, stejně jako jakýkoliv průmyslový vzor způsobilý k registraci podle příslušných právních předpisů, nebo know-how či obchodní tajemství a jakékoliv jiné právo duševního vlastnictví nebo průmyslové právo podle českého práva nebo jiného příslušného právního řádu, pokud vzniklo (i přede dnem účinnosti Smlouvy) nebo vznikne v souvislosti s poskytováním Služeb, zejména pokud je Poskytovatel vytvořil nebo vytvoří (společně s jinými autory) v rámci poskytování Služeb;

Důvěrné informace je jakákoliv informace obchodní povahy, se kterou se Poskytovatel seznámí v souvislosti s plněním Smlouvy, zejména cenová politika, marketingové a obchodní strategie; informace o obchodních vztazích, zákaznících Klienta; současně se může jednat o jakékoliv informace, které tvoří obchodní tajemství a know-how Klienta a/nebo Poskytovatele;

Objednávka je nabídka Poskytovatele učiněná Klientovi, kde je definován rozsah a obsah služeb Poskytovatele;

ObčZ je zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Období je pro účely Smlouvy kalendářní měsíc;

Odměna je souhrnné označení pro finanční vyrovnání poskytované Klientem za poskytování Služeb, které jsou předmětem Smlouvy;

Služba je komplexní marketingová činnost spočívající zejména v poradenské a konzultantské službě poskytované řádně a svědomitě Poskytovatelem zejména v souvislosti se správou sociálních sítí, správou PPC kampaní, správou výkonnostních kanálů, správou affiliate programů, s kreativním řešením e-mail a online marketingu, copywriting a jiných činností podle pokynů Klienta, včetně tvorby Díla, školení a focení, a to vše v rozsahu a v povaze určené v Objednávce;

Smlouva je vztah mezi Klientem a Poskytovatelem, která je uzavřena přijetím Objednávky, jejím obsahem je poskytování služeb marketingové agentury;

Smluvní strany je společné označení pro Klienta a Poskytovatele, někdy může dojít k použití v jednotném čísle Smluvní strana.

Vícepráce jsou Služby, které nevyplývají z Objednávky a/nebo nezbytnost jejich poskytnutí vyplyne v průběhu spolupráce, zejména (nikoliv však výlučně) z důvodu nekompletnosti podkladů získaných od Klienta. Za vícepráce jsou rovněž považovány veškeré Služby poskytnuté nad sjednanou časovou dotaci za Období.

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY A SLUŽBY
  1. Uzavření Smlouvy. Na základě Klientem učiněné poptávky, vypracoval a nabídnul Poskytovatel Objednávku, kterou Klient přijal a/nebo se následně Smluvní strany dohodly na úpravě Objednávky, která byla Klientem přijata. Mezi Smluvními stranami byl uzavřen závazkový vztah, jehož obsahem bude poskytování Služeb marketingové agentury podle Objednávky a těchto VOP.
  2. Forma uzavření Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva může být uzavřena elektronickými komunikačními prostředky na dálku, případně prostřednictvím aplikace určené k podpisu Smlouvy.
  3. Rozsah Služeb. Rozsah a popis Služeb, které bude Poskytovatel poskytovat Odběratelovi je uveden v Objednávce a může být dále rozšířen na základě dohody Smluvních stran.
  4. Změna rozsahu Služeb. Rozsah Služeb vymezený v Objednávce může být rozšířen o další Služby na základě dohody mezi Smluvními stranami prostřednictvím jednotlivé objednávky učiněné e-mailem, nástrojem projektového řízení nebo ústně či telefonicky.
  5. Vymezení víceprací. Rozsah Služeb, které nevyplývají z Objednávky, zejména na základě dalších požadavků a pokynů Odběratele jsou považovány za vícepráce. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, jsou vícepráce zpoplatněny hodinovou sazbou podle článku 3.2 těchto VOP.
 2. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN A REŽIM PRO ŘÁDNÉ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
  1. Odborná péče Poskytovatele. Služby jsou řádně a svědomitě poskytovány Poskytovatelem jménem a na účet Klienta, výhradně ve prospěch Klienta.
  2. Závazek dbát dobrého jména Klienta. Poskytovatel se při poskytování Služeb marketingové agentury zavazuje dbát dobrého jména Klienta.
  3. Informační povinnost Klienta. Klient je povinen včasně a přesně informovat Poskytovatele o všech skutečnostech podstatných pro účinné poskytování Služeb a odpovídá za správnost a úplnost poskytnutých podkladů.
  4. Součinnost Klienta. Klient je povinen poskytovat Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost k účinnému a hospodárnému poskytování Služeb. V případě, že Klient neposkytne nezbytnou součinnost k plnění Poskytovatele dle Smlouvy (například: ani po opakované výzvě nekomunikuje nebo nedodává informace nutné k zhotovení předmětu plnění dle Smlouvy), je Poskytovatel oprávněn poskytnout Službu jen v tom rozsahu, ke kterému mu byla součinnost poskytnuta, přičemž takto částečně poskytnuté plnění se má pro účely Smlouvy za řádné plnění v plném rozsahu a Klient je povinen zaplatit za takto poskytnuté plnění (byť částečné z důvodu absence dostatečné součinnosti ze strany Klienta) Odměnu v plné výši dle Smlouvy tak, jako by bylo plněno v plném rozsahu a řádně bez omezení. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany sjednávají, že o dobu prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti dle tohoto odstavce se prodlužuje doba sjednaná pro poskytnutí Služby / vytvoření Díla Poskytovatelem.
  5. Závazek a povinnosti Poskytovatele. Poskytovatel je povinen se při poskytování Služeb řídit pokyny a zadáním, které obdržel od Klienta a/nebo které jsou v souladu s Klientem předem písemně odsouhlasenou marketingovou strategií / měsíčním marketingovým plánem atp. Tyto pokyny a zadání mohou mít jak ústní tak i písemnou formu. Pokyny, objednávku Služeb (pokyn či zadání, obsahující rozsah zadaných a poskytovaných Služeb) lze učinit také prostřednictvím nástrojů projektového řízení, do kterých udělí Klient Poskytovateli přístup.
  6. Vázanost pokyny Klienta a povinnost Klienta upozornit na nevhodný pokyn. Poskytovatel je vázán požadavky Klienta obsaženými v pokynech, zadání a/nebo objednávkách i v další komunikaci. Poskytovatel je však povinen Klienta bez zbytečného odkladu upozornit, pokud by jeho požadavky a pokyny byly z jakéhokoli důvodu nevhodné, neúplné, nepřesné či nedostatečné apod., a je povinen navrhnout Klientovi alternativní, pokud možno optimální řešení.
  7. Osoby oprávněné za Klienta dávat pokyny a zadávat dílčí úkoly. Klient bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy ve znění těchto VOP sdělí písemně Poskytovateli osoby oprávněné za Klienta dávat pokyny, zadání či činit objednávky týkající se obsahu a rozsahu poskytnutých Služeb.
  8. Úkoly zadané jinou osobou. Úkoly zadané jinou osobou, než je uvedena v čl. 3.5. VOP, je Poskytovatel oprávněn plnit, jen je-li zřejmé, že nelze včas opatřit souhlas oprávněné osoby a že hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě oznámí Poskytovatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu osobě uvedené v čl. 3.5 těchto VOP.
  9. Osoby oprávněné přijímat pokyny a zadání Klienta. Osoby oprávněné za Poskytovatele přijímat zadání a pokyny Klienta jsou:
   1. Lukáš Dobrovolný
    telefon: +420 777 155 629
    e-mail: lukas@dobros.cz
   2. Markéta Mohoritová
    telefon: +420 605 527 527
    e-mail: marketa@kopici.cz
   a případně další osoby, jejichž jména a kontaktní údaje Poskytovatel písemně oznámí Klientovi spolu se sdělením rozsahu jejich oprávnění k tomu jednat za Poskytovatele.
  10. Změna kontaktních údajů. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své doručovací adresy, e-mailové adresy nebo jakýchkoliv jiných identifikačních údajů budou o této změně druhou Smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví Smlouvy.
  11. Konec Období a vznik Odměny. Nejpozději na konci příslušného Období, ve kterém jsou Služby poskytovány, sdělí Poskytovatel Klientovi krátký souhrn, kde bude uveden rozsah poskytnutých Služeb. Za řádně poskytované Služby, včetně případného dodání Díla, se považují takové Služby a Dílo, které vyhovují účelu spolupráce. Poskytovateli vzniká právo na Odměnu na konci Období.
  12. Vady Služeb. Pokud Klient identifikuje vady ve sjednaných Službách, případně identifikuje, že Služby nebyly dodány v objednaném rozsahu, oznámí to Klient e-mailem Poskytovateli, a to ve lhůtě sedmi (7) dnů od ne/obdržení chybějících/vadných Služeb. Poskytovatel je povinen bezodkladně zjednat nápravu. Pokud není náprava zjednána ani do třiceti (30) dnů od oznámení vady Služeb, má Klient nárok slevu z již uhrazené Odměny, tak aby Odměna odpovídala rozsahu bezvadně dodaných Služeb. Sleva bude poskytnuta v nejbližším fakturačním Období.
  13. Odvádění spolupracovníků. Klient se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy a jednoho roku po jejím skončení nebude od Poskytovatele přímo nebo prostřednictvím třetí osoby jakýmkoliv způsobem odvádět či odlákávat zaměstnance a/nebo spolupracovníky Poskytovatele, zejména poskytovat informace a reference o nich jinému subjektu za účelem zaměstnání nebo uzavření obdobného smluvního vztahu, předkládat vlastní nebo cizí nabídky práce nebo poptávky služeb, nebo jinak působit na zaměstnance a/nebo spolupracovníky, aby ukončili smluvní vztah s Poskytovatelem. V opačném případě je Klient povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 300 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dnů od obdržení výzvy k její úhradě.
 3. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Odměna. Odměna byla sjednána jako sazba za kompletní poskytování Služeb specifikovaných v Objednávce za Období. Odměna za poskytování Služeb bude sjednána v Objednávce.
  2. Odměna za vícepráce. V případě provedení víceprací je Odměna sjednána jako hodinová sazba ve výši dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany sjednávají, že Odměna za vícepráce se vztahuje i na Služby poskytnuté Poskytovatelem nad odhadovaný rámec a časovou dotaci na Období, pokud nutnost vykonání Služeb vznikla v přímé souvislosti s neposkytnutím kompletních informací Klientem dle čl. 2.3. těchto VOP.
  3. Záloha na Odměnu. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Klientovi uhrazení přiměřené zálohy na Odměnu za Služby, a to až do výše 50 % Odměny. Poskytovatel vystaví Klientovi zálohovou fakturu se splatností pěti (5) dnů. Poskytovatel nemá povinnost se započetím poskytování Služeb před úhradou zálohy na Odměnu.
  4. Uhrazení Odměny. Odměna bude hrazena na základě souhrnu poskytovaných Služeb podle Objednávky a těchto VOP, který bude na konci Období zaslán Poskytovatelem. Poskytovatel současně se zaslaným přehledem poskytovaných Služeb vystaví Klientovi fakturu se splatností čtrnáct (14) dnů.
  5. Chybně vystavená faktura. V případě, že je faktura vystavena chybně, zejména tedy bez požadovaných náležitostí či na jinou částku, než na jakou vznikl Poskytovateli nárok, je Klient oprávněn toto oznámit Poskytovateli ve lhůtě splatnosti faktury.
  6. Včasná úhrada Odměny. Úhrada Odměny je provedena včas, je-li v den splatnosti podle faktury Odměna připsána na účet Poskytovatele.
  7. Vadně poskytnuté Služby. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane spor o to, zda a jaká část Služeb byla poskytnuta vadně, budou se snažit najít smírné řešení během následujících sedmi (7) dnů od sdělení výhrady k danému souhrnu poskytnutých Služeb podle článku 2.12. VOP. Spor o to, zda byla část Služeb poskytnuta řádně, nemá vliv na vznik práva na Odměnu Poskytovatele.
  8. Smluvní pokuta v případě prodlení. V případě prodlení Klienta s úhradou Odměny podle řádně vystavené faktury Poskytovatele na základě poskytnutých Služeb má Poskytovatel právo požadovat po Klientovi za každý jednotlivý případ prodlení s úhradou Odměny smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené Odměny nebo její části za každý započatý den prodlení s úhradou Odměny až do jejího zaplacení. Smluvní pokuta je splatná bezodkladně od té doby, kdy k prodlení s úhradou Odměny ze strany Klienta došlo.
 4. UJEDNÁNÍ O DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍ
  1. Konzultace Díla. Pokud je součástí poskytovaných služeb také Dílo, je Poskytovatel povinen na žádost Klienta předložit rozpracované Dílo (např. kreativní e-mailovou šablonu) k připomínkování Klientem.
  2. Předání Díla. Poskytovatel bere na vědomí, že hotové Dílo musí být dokončeno a předáno Klientovi v souladu se zadáním řádně a včas. Předáním Díla se rozumí jeho předání ve sjednaném formátu, není-li sjednán ve formátu určeném Klientem (u grafických návrhů, textů).
  3. Ujednání týkající se Duševního vlastnictví. Pokud v souvislosti s vytvořením Díla na základě této Smlouvy, resp. Objednávky ve znění VOP, bude vytvořen jakýkoliv předmět práv Duševního vlastnictví nebo obdobných práv, všechna práva Duševního vlastnictví náleží automaticky v plném rozsahu povoleném rozhodným právem Klientovi. Poskytovatel souhlasí s tím, že Klient je oprávněn plně vykonávat kterékoliv z těchto práv.
  4. Postoupení výkonu majetkových práv. V případě, že jakékoliv právo Duševního vlastnictví nepřejde na Klienta automaticky podle předchozího článku 4.3. VOP, Poskytovatel tímto v nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem:
   1. toto právo postupuje Klientovi a souhlasí s tím, že toto postoupení provede formou budoucího postoupení; a
   2. souhlasí s tím, že toto právo nezcizí a bude jej spravovat ve prospěch Klienta do té doby, než bude Klientovi postoupeno podle předchozího článku 4.4.1. VOP.
  5. Postoupení výkonu práva. V rozsahu v jakém práva nepřecházejí na Klienta automaticky podle článku 4.3. VOP nebo jsou postoupena Klientovi podle článku 4.4. VOP, tímto Poskytovatel v nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem postupuje Klientovi právo výkonu tohoto práva.
  6. Licence. V rozsahu, v jakém práva nepřecházejí na Klienta automaticky podle článku 4.3. VOP nebo jsou postoupena Klientovi podle článku 4.4. VOP nebo právo výkonu tohoto práva není postoupeno podle článku 4.5. VOP, uděluje Poskytovatel Klientovi výhradní, neomezenou, nezrušitelnou a nevypověditelnou, celosvětovou a volně převoditelnou licenci na dobu trvání těchto práv, s právem udělit podlicence ke všem možným způsobům užívání Duševního vlastnictví, a právo vykonávat tato práva v co nejširším možném rozsahu.
  7. Zbytková klauzule. Za předpokladu, že nebude aplikován článek 4.3. až 4.6. VOP, mj. nevznikne-li z jakéhokoliv důvodu Poskytovateli právo výkonu autorských majetkových práv ke kterékoliv části Duševního vlastnictví, zejména Díla nebo nebude-li postoupení práva výkonu majetkových práv autorských k jakékoliv části Duševního vlastnictví, zejména Díla platné, uděluje Poskytovatel Klientovi k takové části nebo prvku okamžikem předání Díla množstevně a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití, a to na dobu trvání autorských majetkových práv. Klient je oprávněn k užívání Duševnímu vlastnictví zejména Děl udělovat podlicence nebo postoupit licenci třetí osobě, může je upravovat, jinak měnit, zpracovávat, spojovat s jinými díly a jinak zasahovat do osobnostních autorských práv.
  8. Způsob užití Duševního vlastnictví. Klient je oprávněn Duševní vlastnictví užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to bez nutnosti dodatečného souhlasu Poskytovatele.
  9. Databáze. Součástí poskytovaných Služeb může být vytvoření Databáze. Smluvní strany prohlašují, že veškerá zvláštní práva ke všem Databázím náležejí Klientovi jako pořizovateli databáze. Poskytovatel bere na vědomí, že není oprávněn jakkoliv vytěžovat nebo zužitkovávat tyto databáze pro jiné účely, než je plnění této Smlouvy.
  10. Subdodavatel. Jsou-li Služby nebo jejich část poskytovány subdodavatelem, má Poskytovatel povinnost zajistit, aby Klient nabyl veškerá práva podle části 4 VOP, jako kdyby Služby poskytoval sám Poskytovatel.
  11. Reference. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno Klienta včetně výsledků tvůrčí činnosti (Dílo) a Služeb poskytovaných Klientovi na základě Smlouvy pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů.
 5. POVINNOST MLČENLIVOSTI
  1. Mlčenlivost. Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní ani nepoužijí žádnou Důvěrnou informaci, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním Smlouvy, zejména ji nezpřístupní ani nepoužije.
  2. Výjimky z povinnosti mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy
   1. druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
   2. právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
   3. takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Objednávky;
   4. je to podle Smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
  3. Co nejsou Důvěrné informace. Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
  4. Zákaz zpřístupnění informací. Klient se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci týkající se ceny a případné slevy Poskytovatele na nákup jednotlivých médií, zajišťované pro Klienta v rámci poskytování Služeb podle této Smlouvy.
  5. Mlčenlivost zaměstnanců a spolupracujících osob. Smluvní strany jsou povinny zavázat mlčenlivostí z této Smlouvy všechny zaměstnance a jiné smluvní partnery, kteří přijdou nebo by mohli přijít s důvěrnými informacemi do styku.
  6. Mlčenlivost zaměstnanců a spolupracujících osob. Smluvní strany jsou povinny zavázat mlčenlivostí z této Smlouvy všechny zaměstnance a jiné smluvní partnery, kteří přijdou nebo by mohli přijít s důvěrnými informacemi do styku.
 6. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Zpracování osobních údajů. Poskytovatel může při poskytování Služeb zpracovávat pro Klienta určité osobní údaje. Smluvní strany se zavazují, že při takovém zpracování budou dodržovat GDPR a příslušná zákonná ustanovení.
 7. TRVÁNÍ SMLOUVY
  1. Trvání Smlouvy. Tato Smlouva ve znění VOP se uzavírá na dobu neurčitou.
  2. Způsoby ukončení Smlouvy. Smlouva může být ukončena odstoupením jedné ze Smluvních stran, dohodou obou Smluvních stran, nebo výpovědí jedné Smluvní strany.
  3. Výpověď. Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou jednoho (1) měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
  4. Právo Poskytovatele odstoupit od Smlouvy. Poskytovatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že
   1. Klient je v prodlení se zaplacením Odměny nebo jejich částí delším než jeden (1) měsíc;
   2. Klient vstoupí do likvidace nebo bude zjištěn úpadek na jeho majetek prohlášen konkurs;
   3. Klient po dobu delší než jeden (1) měsíc neposkytuje i přes předchozí výzvu součinnost nutnou k poskytování Služeb;
   4. Klient porušil povinnost mlčenlivosti podle části části 5 VOP.
  5. Právo Klienta odstoupit od Smlouvy. Klient má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že
   1. Poskytovatel porušil povinnost mlčenlivosti podle části 5 VOP;
   2. Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude zjištěn úpadek na jeho majetek prohlášen konkurs;
   3. Poskytovatel ohrozil nebo dokonce poškodil dobré jméno nebo pověst Klienta.
  6. Účinky odstoupení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
  7. Trvání závazků i po skončení Smlouvy. Ujednání Smluvních stran uvedená v části 4 VOP (duševní vlastnictví), části 5 VOP (mlčenlivost), v části 6 VOP (osobní údaje), v části 8 VOP (vyšší moc) trvají i po skončení Smlouvy. Závazek mlčenlivosti podle části 5 VOP trvá do uplynutí pěti (5) let ode dne skončení Smlouvy. Ukončením Smlouvy není dotčen nárok Dodavatele na úhradu Odměny.
 8. VYŠŠÍ MOC
  1. Trvání závazků. Smluvní strany nejsou zproštěny odpovědnosti za nesplnění svých povinností ze Smlouvy ve znění těchto VOP po dobu trvání vyšší moci.
  2. Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely Smlouvy a VOP považuje každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění závazku Dodavatele, který vyplývá ze Smlouvy anebo VOP a který nebylo možné předvídat v době trvání Smlouvy. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo kontrolu Smluvních stran.
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Rozhodné právo. Smluvní strany se dohodly, že se tento závazkový vztah bude řídit právním řádem České republiky, zejména ObčZ a AutZ.
  2. Smírné řešení a příslušný soud. V případě vzniklých sporů se Smluvní strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory, které mohou vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou a těmito VOP, bude řešit soud příslušný pro obvod městské části Praha 1.
  3. Oddělitelnost a salvátorské ujednání. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení Smlouvy nebo VOP neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP, lze-li toto ustanovení oddělit od Smlouvy anebo VOP jako celku. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k nahrazení chybného ustanovení bezchybným, kdy takovéto nové ustanovení bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
  4. Nahrazení dřívějších dohod. Smlouva ve znění VOP obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ve věci předmětu Smlouvy a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu Smlouvy.
  5. Dodatky a Přílohy. Veškeré změny nebo doplňky Smlouvy musí být uzavřeny v písemné formě a podepsány oběma Smluvními stranami. Přílohy, na které se ve VOP odkazuje, tvoří nedílnou součást VOP.
 10. CENÍK SLUŽEBCeník na vyžádání zašleme e-mailem, napište nám. jsme@kopici.cz